USŁUGI ARCHEOLOGICZNE

Pełna gama usług archeologicznych odpowiada na zróżnicowane wymagania konserwatorskie w ramach planowanych inwestycji. Z naszego doświadczenia wynika, że zapewnienie ciągłości działań archeologicznych od doradztwa po wykonanie usług archeologicznych zapewnia optymalne rozwiązania dla inwestorów, a tym samym wpływa na terminowe realizacje inwestycji.

NADZÓR ARCHEOLOGICZNY

Ta forma badań archeologicznych wskazywana jest najczęściej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku w przypadku bliskiego położenia stanowiska archeologicznego i prawdopodobieństwa wystąpienia zabytków archeologicznych.

Z punktu widzenia inwestora jest to korzystna forma badań, ponieważ realizowana jest w trakcie trwania inwestycji. W ramach nadzorów archeologicznych rolą archeologa jest obecność przy wszelkich prac ziemnych, takich jak odhumusowanie czy wykonanie wkopów i obserwacja czy nie zostały odkryte zabytki archeologiczne. W przypadku ich natrafienia ma on obowiązek wykonania dokumentacji archeologicznej. Problemem jest wystąpienie dużej ilości obiektów archeologicznych (często uznaje się powierzchnię większą niż 2 ary) lub reliktów o dużym znaczeniu poznawczym. W takim przypadku archeolog informuje o odkryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który podejmuje decyzje o dalszych działaniach. Najczęściej nakazuje przeprowadzenie badań archeologicznych.

Koszty nadzorów uzależnione są najczęściej od długości trwania prac ziemnych i lokalizacji inwestycji. Złożoność procesu prac ziemnych może wymagać obecności archeologa codziennie lub wizyty tylko raz w miesiącu. W przypadku naszej firmy najczęściej proponujemy formę zróżnicowanych abonamentów miesięcznych uzależnionego od planowanego okresu i uśrednionych dni  prac ziemnych, np. czas 3 miesięcy, obejmujący 10 uśrednionych wizyt terenowych w miesiącu to koszt  7.500 zł netto. Oferta obejmuje uzyskanie decyzji konserwatorskiej, obecność archeologa zgodnie z harmonogramem realizacji prac ziemnych, wykonanie dokumentacji archeologicznej oraz przygotowanie sprawozdania.

WYKOPALISKOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Badania wykopaliskowe wskazywane są przez Konserwatora w przypadku położenia inwestycji na obszarze stanowiska archeologicznego i istnienia bardzo dużego prawdopodobieństwa wystąpienia zabytków archeologicznych. Badania są realizowane przed inwestycją. Badania wykopaliskowe prowadzone są tylko na obszarze kolizji planowej inwestycji z stanowiskiem archeologicznym. Najczęściej za pomocą koparki usuwa się humus z powierzchni stanowiska, a dalsze prace wykonuje się ręcznie. W ramach badań sporządza się dokumentacje (fotograficzną, rysunkową i opisową) oraz eksploracje odkrytych obiektów archeologicznych, np. ziemianki, pochówki, paleniska, jamy. Rolą archeologa jest zadokumentowanie wszystkich śladów przeszłości i pozostawienie badanego obszaru bez zabytków archeologicznych. Pracę kończą się protokołem odbioru prac archeologicznych sporządzonym przez inspektora ds. archeologii z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego. Odbiory te dokonywane są w terenie, gdzie inspektor ocenia czy nie pominięto w trakcie badań obiektów archeologicznych oraz może zażądać do przeglądu dokumentacji archeologicznej. Następnie po odbiorze teren może zostać objęty działaniami inwestycyjnymi. Archeolog po zakończonych pracach sporządza sprawozdanie, konserwuje i dokumentuje odkryte zabytki, a na końcu przygotowuje opracowanie.

Koszty badań wykopaliskowych uzależnione są od wielu czynników m.in.: charakter samego stanowiska (osada, cmentarzysko), dostępność terenu (las, łąka, teren podmokły), pora roku, rodzaj gleby, termin badań. W naszej firmie koszty badań wykopaliskowych jednego ara na obszarach pozamiejskich kształtują się od 1500 zł netto. Każdorazowo analizujemy indywidualnie koszt badań na podstawie procesu pokazanego w zakładce „Jak działamy”.

Nasza oferta obejmuje pozyskanie decyzji konserwatorskiej, wyznaczenie obszaru badań, zorganizowanie sprzętu mechanicznego oraz pracowników fizycznych, przeprowadzanie wykopalisk zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi zakończonych odbiorem końcowym.

BADANIA SONDAŻOWE

Ta forma badań wskazywana jest przez Konserwatora najczęściej w przypadku inwestycji  realizowanych na dużych obszarach. Mają na celu określenie zasięgu i charakteru stanowiska, co pozwala sprecyzować kosztorys oraz harmonogram realizacji badań. Wykorzystywane są także do potwierdzenia bądź zaprzeczenia istnienia samego stanowiska. Badania te mają często charakter kilku małych wykopów np. 5x5m zlokalizowanych w różnych miejscach dużego stanowiska.

Badania sondażowe występują są najczęściej w połączeniu z badaniami powierzchniowymi i nieinwazyjnymi.

Koszt takich badań ustalany jest podobnie jak w przypadku badań wykopaliskowych.

BADANIA POWIERZCHNIOWE

Badania powierzchniowe są jedną z nieinwazyjnych form działań archeologicznych, ponieważ nie występuje bezpośrednia ingerencja w grunt. Prace te mają służyć rozpoznaniu nowych stanowisk i weryfikowaniu już istniejących. Najczęściej w ramach tych prac dokonuje się bezpośredniej obserwacji powierzchni obszaru i szuka się luźnych zabytków archeologicznych, (najczęściej fragmentów ceramiki) oraz widocznych form terenowych m.in. ruiny, kurhany, fosy. Na podstawie dokonanych odkryć dokonuje się określenia zasięgu stanowiska oraz jego potencjalnej chronologii.

Badania te najczęściej zalecane są przy dużych inwestycjach wraz z badaniami sondażowymi i nieinwazyjnymi.

Koszt badań powierzchniowych uzależnionych jest planowanego obszaru inwestycji.

BADANIA NIEINWAZYJNE

(Pomiary geofizyczne)

Badania nieinwazyjne są coraz częściej zalecaną formą badań archeologicznych w obrębie dużych inwestycji na stanowiskach archeologicznych o dużym znaczeniu poznawczym. Badania te nie wymagają naruszenia gruntu, co przyczynia się do ochrony zabytków archeologicznych. Nowoczesne metody badań nieinwazyjnych (pomiary geofizyczne)  pozwalają ocenić prawdopodobieństwo obecności obiektów archeologicznych i konstrukcji zabytkowych (mury, fundamenty). Ich zaletą jest czas realizacji i uzyskania wyników, które pozwalają określić w jakim stopniu planowana inwestycja wchodzi w kolizje z rozpoznanym stanowiskiem (możliwość przeprojektowania) oraz oszacowanie kosztorysu wykonania ratowniczych badań wykopaliskowych.

Realizacja tego typu prac bardzo sprawdza się na obszarach o dużej dostępności terenu np. łąki, pola orne. Gorzej sprawdzają się tego typu metody w przypadku terenów zalesionych.

Oferujemy kompleksowe wykonanie badań nieinwazyjnych, pomiarów geofizycznychː magnetometrycznych, georadarowych, elektrooporowych. Dodatkowo jesteśmy w stanie zapewnić wykonanie opracowania danych Numerycznych Modeli Terenu (NMT) oraz Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu (NMPT).

Badania nieinwazyjne najczęściej zalecane są przy dużych inwestycjach wraz z badaniami powierzchniowymi i sondażowymi.

Koszty pomiarów geofizycznych są przedstawiane na podstawie indywidualnych kalkulacji obejmujących głównie obszar planowanych badań oraz wybrane metody badawcze.