OfertaNasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań wykopaliskowych. Nasza oferta obejmuje wszelkie prace archeologiczne, związane z otrzymaniem stosownych pozwoleń.

Podstawowe usługi, świadczone przez Naszą firmę obejmują:

  • Nadzory archeologiczne - prace budowlano-ziemne prowadzone są przy obecności archeologa i mogą trwać równolegle z prowadzonymi pracami budowlanymi; w okolicznościach odkrycia większej ilości obiektów archeologicznych, prace są wstrzymywane a archeolog zobowiązany jest do powiadomienia Urzędu Konserwatorskiego o odkryciu. Nadzór archeologiczny przekształca się wówczas w archeologiczne badania ratownicze.
     
  • Ratownicze badania archeologiczne - prace archeologiczne wyprzedzają budowę a ich długość zależy od charakteru i ilości odkrytych obiektów; po zakończeniu wykopalisk przez archeologa, badania te wymagają odbioru ze strony Inspektora Urzędu Ochrony Zabytków. Ratownicze badania archeologiczne wykonywane są, gdy na terenie planowanej inwestycji występuje stanowisko archeologiczne. Zakończenie tych prac musi być odebrane pozytywnie przez Inspektora ds archeologii z Urzędu Ochrony Zabytków.
     
  • Archeologiczne badania sondażowe - mają charakter zbliżony do ratowniczych badan wykopaliskowych i są prowadzone podczas szeroko płaszczyznowych inwestycji. Na podstawie tego typu badań archeolog określa zasięg oraz charakter stanowiska archeologicznego.
     
  • Badania powierzchniowe - prace archeologiczne tego typu prowadzone są najczęściej przed inwestycjami liniowymi o długim przebiegu w celu oszacowania ilości oraz intensywności stanowisk archeologicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań powierzchniowych archeolog typuje stanowiska do przeprowadzenia odpowiednich badań archeologicznych: nadzorów archeologicznych, badań ratowniczych lub sondażowych badań weryfikacyjnych.

Archeolog prowadzi prace zgodnie z opinią archeologiczną wydaną przez Inspektora w Urzędzie Ochrony Zabytków. Opinia wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora zabytków jest niezbędnym elementem do otrzymania pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych.

W ramach pozostałych  usług archeologicznych oferujemy również sporządzenie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej w formie sprawozdań i opracowań wyników badań, jak również audytów i kosztorysów badań archeologicznych.

Oferta

Nadzory archeologiczne
Badania archeologiczne
Badania powierzchniowe
Opracowanie wyników badań archeologicznych 
Załatwianie formalności z Urzędem Konserwatorskim

 

tel. 508784443
tel. 693125995
www.ideatorium.com.pl
archeologia@ideatorium.com.pl