Formalności

Załatwiamy wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego na budowę.
 
Dokumenty, które należy przygotować do rozpoczęcia procedury uzyskania pozwolenia:
 
 • program planowanych prac i sposób ich prowadzenia
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułuprawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniający do występowania z tym wnioskiem albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu,
 • w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody udzielił
 • mapa topograficzna w skali 1:10 000 albo większą umożliwiającej lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego,  a w odniesieniu do polskich obszarów morskich morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych.

 

Uwaga! Należy pamiętać, że zgodnie z procedurą administracyjną uzyskanie pozwolenia u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków może trwać nawet do 6 tygodni. Okres ten należy uwzględnić w planowaniu inwestycji. Na wszelkie prace ziemne prowadzone na stanowiskach archeologicznych wymagana jest zgoda Konserwatora Zabytków.
 
 
Jeśli jako inwestor planują Państwo prace ziemne związane z budową, poniższe informacje pomogą Państwu zapoznać się z procedurami konserwatorskimi związanymi z ochroną zabytków archeologicznych.
 
 1. W planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się informacje o zakresie ochrony konserwatorskiej na poszczególnych działkach.
   
 2. Jeśli na danej działce wyznaczona jest strefa ochrony archeologicznej, jako Inwestor zwracacie się Państwo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) o wydanie opinii archeologicznej dotyczącej planowanej inwestycji.
   
 3. W opinii wydanej przez WUOZ znajduje się informacja o zakresie niezbędnej ochrony na danej działce. Może to być nadzór archeologicznych lub badania ratownicze. W takiej sytuacji niezbędnym jest wynajęcie archeologa uprawnionego do wykonywania samodzielnych badań archeologicznych.
   
 4. Archeolog działając w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora składa wniosek do WUOZ o rozpoczęcia badań archeologicznych. Czas oczekiwania na wydanie decyzji ustawowo może trwać do 30 dni, a w przypadku dużej ilości działek z wieloma właścicielami do 6 tygodni.
   
 5. Po otrzymaniu decyzji pozwalającej na rozpoczęcie badań archeolog może przystąpić do wykonania niezbędnych prac archeologicznych. O rozpoczęciu planowanych prac należy powiadomić WUOZ z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.
   
 6. Nadzory archeologiczne kończą się sprawozdaniem sporządzanym przez archeologa i składanym w WUOZ. Badania ratownicze, na stanowisku, na którym odkryto obiekty archeologiczne kończą się odbiorem konserwatorskim w obecności Inspektora ds archeologii z WUOZ oraz złożeniem opracowania wyników badań. Po pozytywnym odbiorze oraz złożeniu sprawozdania w urzędzie, Konserwator Zabytków wydaje decyzję uwalniającą teren i pozwalającą na rozpoczęcie budowy. 

Oferta

Nadzory archeologiczne
Badania archeologiczne
Badania powierzchniowe
Opracowanie wyników badań archeologicznych 
Załatwianie formalności z Urzędem Konserwatorskim

 

tel. 508784443
tel. 693125995
www.ideatorium.com.pl
archeologia@ideatorium.com.pl